Ο δοκιμαστής δεν είναι μάγος που αναγνωρίζει χωρίς να αποτύχει χρονιές και αμπελÏŽνες, σχεδÏŒν με τα μάτια κλειστά, το ÏŒνομα ενÏŒς κρασιού με ένα απλÏŒ περιεχÏŒμενο στο ποτήρι του. Πιο λογικÏŒ και  πιθανÏŒ, έχοντας  πολύ εμπειρία, να προσδιορίσει μια τυπολογία σταφυλιÏŽν ή τη περιοχή προέλευσης.      ΠοιÏŒς δοκιμάζει? Ο...