Η γονιμÏŒτητα και η λίπανση ενÏŒς αμπελÏŽνα ήταν πάντα δέσμευση για τους αγρÏŒτες, τÏŒσο απÏŒ οργανωτική ÏŒσο και απÏŒ οικονομική άποψη. Τον τελευταίο καιρÏŒ δίνεται περισσÏŒτερη προσοχή στα προβλήματα που σχετίζονται με την αλατÏŒτητα και τη μειωμένη γονιμÏŒτητα του εδάφους. Για χρÏŒνια προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικÏŒτητα της γονιμοποίησης,...