Οι πτητικές θειÏŒλες (3ΜΗ*, 3ΜΗΑ*, 4ΜΜΡ*) είναι θειούχες ενÏŽσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για το έντονο άρωμα τροπικÏŽν φρούτων που εμφανίζονται κυρίως στο Sauvignon blanc, ÏŒπου τα επίπεδα μπορούν να φτάσουν σε συγκεντρÏŽσεις πολύ πέρα απÏŒ το κατÏŽφλι  αντίληψης. Για πολλά χρÏŒνια, οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν την προέλευση αυτÏŽν...