Στον οινικÏŒ κλάδο, κατά τη διάρκεια των σταδίων διαπραγμάτευσης, η χρησιμοποίηση στρατιγικÏŽν αντανακλαστικÏŽν μπορεί να γίνει άνετη για τον παραγωγÏŒ-πωλητή που είναι ικανÏŒς να εντοπίσει τα επτά κύρια παιχνίδια ρουτίνας των συνομιλητÏŽν του. Ανάμεσα σ’αυτά τα αιχνίδια βρίσκει κάποιος: ”ΦÏŒβισέ με!” Οι πελάτες έχουν ανάγκη απÏŒ ασφάλεια. Λειτουργούν σύμφωνα μ’ένα...