Ετικέτα: #μηλογαλακτική

Μηλογαλακτική Ζύμωση – Τεχνικές & Αποτελέσματα

Η μηλογαλακτική ζύμωση εξακολουθεί να είναι συχνά απρÏŒβλεπτη και δύσκολη στη διαχείριση. ΑυτÏŒ οφείλεται στο γεγονÏŒς ÏŒτι η συμπεριφορά των βακτηρίων επηρεάζεται έντονα απÏŒ βιολογικές και φυσικοχημικές μεταβλητές ÏŒπως ο διατροφικÏŒς ανταγωνισμÏŒς των ζυμομυκήτων, το pH, το διοξείδιο του θείου και τα επίπεδα αλκοÏŒλης. Είναι απαραίτητο να ευνοηθεί η...

Οίνοι δίχως θειώδη, είναι δυνατόν;

Η παραγωγή οίνων χωρίς θειÏŽδη , με τη στενή έννοια της σημασίας, είναι ένας οινολογικÏŒς στÏŒχος που επιδιÏŽκεται ÏŒλο και περισσÏŒτερο απÏŒ τους παραγωγούς, αλλά απαιτεί γνÏŽση, καθÏŽς και κοινή λογική, σοβαρή και αυστηρή οινολογική εργασία. Παρά ÏŒλες τις προφυλάξεις, η συνολική απομάκρυνση των θειÏŽδων είναι συχνά αδύνατη λÏŒγω ...